Een kleine introductie, a short introduction:

De kwetsbare buurt Kiel

For English: see below

Kiel is één van de kwetsbaarste buurten in Antwerpen met zeer veel (super-) diversiteit, armoede, hoge werkloosheidcijfers en veel overlast en criminaliteit. Tegelijkertijd neemt het aantal families met jongere kinderen in de buurt toe.

Krachten bundelen

Omdat we weten uit onderzoek dat een kwetsbare buurt de ontwikkeling van jeugddelinquentie stimuleert, groeide onze motivatie om de krachten te bundelen en de wijk tot een veiligere plaats te maken voor kinderen om op te groeien en zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke burgers.

Nieuwe autoriteit op wijkniveau

Hoewel er al veel initiatieven en projecten lopende waren in de buurt, werden deze telkens uitgevoerd vanuit afzonderlijke velden (onderwijs, veiligheid, etc.) en zonder gezamenlijke visie of gemeenschappelijke grond. Juist daarom besloten Stad Antwerpen en Jeugdzorg Emmaüs te gaan samenwerken om Nieuwe Autoriteit op buurtniveau te gaan implementeren.

Trainingen en netwerken

Intussen namen reeds meer dan 90 jongerenwerkers, bibliotheekmedewerkers, politie, zorgcoördinatoren, etc. deel aan een tweedaagse opleiding in Nieuwe Autoriteit. Daarnaast werden twee netwerken gevormd: één met professionals en één met buurtbewoners. Deze netwerken werden opgesteld om de samenwerking te bevorderen en vormen open, innovatieve plaatsen van co-creatie.

The vulnerable neighbourhoud 'Kiel'

Kiel is one of Antwerp’s most vulnerable neighbourhoods with a mix of inhabitants with different ethnic backgrounds, high unemployment rates and a lot of delinquency and public nuisance. Yet, the amount of families with young children in the neighbourhood has taken a new flight.

Join forces

Because research indicates that neighbourhoods characterized by structural disadvantage foster the development of juvenile crime and youth violence[1], our motivation grew to join forces and make the community a safer place for children to grow up and develop into independent and responsible citizens.

[1] Stewart & Simons, 2011; Ludwig, Duncan, & Hirschfield, 2001

New authority at community level

Although there were already various initiatives in the neighbourhood, a lot of these projects were carried within separate fields (education, health, safety, etc…) and without a shared vision or common ground. For this reason, the city of Antwerp decided to work together with Youth Care Emmaüs to implement New Authority in the local community.

Training and support networks

In the past two years, ninety professionals (youth workers, community-builders, educators, police-force, social workers, etc.) participated in a two-day training of New Authority. In addition, two support networks were formed: one of professionals and one of citizens. These support networks are built to improve the social connections, facilitate mutual support and form open, collaborative and experimental, bottom-up places of cocreation.