Overslaan en naar de inhoud gaan

(For English: see below)

Kiel is één van de kwetsbaarste buurten in Antwerpen met zeer veel (super-) diversiteit, armoede, hoge werkloosheidcijfers en veel overlast en criminaliteit. Tegelijkertijd neemt het aantal families met jongere kinderen in de buurt toe.

Krachten bundelen

Gegroeid vanuit een gezamenlijke bezorgdheid voor een kwetsbare buurt

Het project ‘Nieuwe Autoriteit in de buurt’ werd opgestart vanuit een gezamenlijke bezorgdheid voor de kwetsbare buurt ‘Kiel’ in Antwerpen. In deze wijk waren talrijke initiatieven gaande, maar deze ontwikkelden zich naast elkaar en in gescheiden domeinen (onderwijs, gezondheid, veiligheid, etc.). Er heerste een grote honger om verbinding te creëren tussen de verschillende professionals (politie, sportverenigingen, buurtregisseurs, scholen, hulpverleners, etc.) die aanwezig zijn in het Kiel. Van hieruit zou een gedeelde verantwoordelijkheid voor de buurt kunnen groeien en zou meer en beter lokaal worden samengewerkt.

Wij zijn één van deze partners, want ook onze jongeren wonen in deze wijk. Dus we zetten met veel engagement mee onze schouders onder dit initiatief.

Nieuwe autoriteit op wijkniveau

Hoewel er al veel initiatieven en projecten lopende waren in de buurt, werden deze telkens uitgevoerd vanuit afzonderlijke velden (onderwijs, veiligheid, etc.) en zonder gezamenlijke visie of gemeenschappelijke grond. Juist daarom besloten Stad Antwerpen en Jeugdzorg Emmaüs te gaan samenwerken om Nieuwe Autoriteit op buurtniveau te gaan implementeren.

New Authority at Kiel: a short introduction

Trainingen en netwerken

In totaal hebben 120 professionele partners uit de wijk de tweedaagse opleiding in Nieuwe Autoriteit gevolgd en dit vanuit 40 verschillende organisaties die actief zijn in de buurt. Hierbij gaat het zowel om (zorg-)leerkrachten, politie, welzijnswerkers, onthaalmedewerkers van de bibliotheek, jeugdwerkers, mensen van de buurtsport, etc. Dit vond plaats in drie verschillende opleidingsreeksen van telkens twee dagen. Vanuit de diverse groep van 120 professionals die de tweedaagse opleiding volgden, zijn er 93 professionals uitgegroeid tot actieve partners in het project: zij nemen deel aan intervisies, projectdagen, etc. Daarnaast is er onder stimulans van de stadsmarinier een contactlijst opgebouwd met 330 namen van professionals uit de wijk die graag op de hoogte willen gehouden worden van de initiatieven die in het project worden genomen. De verschillende actieve partners van het project ontmoeten elkaar in intervisiegroepen, die tweewekelijks tot maandelijks doorgaan. In totaal zijn er vanaf het najaar 2017 tot nu 52 intervisies georganiseerd.

Wat heeft het project opgeleverd?

De kracht van het project bestaat er in dat de verschillende organisaties uit de buurt betrokken worden. Uit eerder onderzoek blijkt immers dat deze organisaties een cruciale rol spelen in de leefbaarheid en vitaliteit van een buurt.

Uit 2 jaar onderzoek blijkt dat ‘Nieuwe Autoriteit in de buurt’ ervoor heeft gezorgd dat professionals vanuit verschillende domeinen door het project nauwer samenwerken (‘netwerkkracht’), zich minder onmachtig voelen ten aanzien van de problemen in de buurt (‘eigen kracht’) en gemakkelijker tot concrete actie komen (‘actiekracht’). Kortom, ‘Nieuwe Autoriteit in de buurt’ maakt écht een verschil in de buurt. Dit wordt geïllustreerd door de getuigenissen en ervaringen van verschillende stakeholders

New Authority at Kiel / Antwerp - Successes & Dreams

Naar Nieuwe Autoriteit in andere Vlaamse buurten?

In een volgende fase zouden we het concept van ‘Nieuwe Autoriteit in de buurt’ willen uitrollen in andere Vlaamse steden en gemeenten. Het sterk onderbouwde concept biedt immers een opportuniteit om in kwetsbare buurten een gedeelde verantwoordelijkheid te ontwikkelen voor persistente problemen zoals leefbaarheid, veiligheid en vitaliteit, en te komen tot gezamenlijke en gedragen oplossingen. Bovendien kan middels de implementatie van ‘Nieuwe Autoriteit in de buurt’ een sterk netwerk van buurtprofessionals ontwikkeld worden die samen tot actie komen.

Door de uitrol te combineren met praktijkgericht onderzoek kan de wetenschappelijke basis verder uitgediept worden, en kan Vlaanderen op internationaal niveau een pioniersrol opnemen in het uitwerken van een wetenschappelijk onderbouwde, netwerkgerichte aanpak in kwetsbare buurten.

The vulnerable neighbourhoud 'Kiel'

Kiel is one of Antwerp’s most vulnerable neighbourhoods with a mix of inhabitants with different ethnic backgrounds, high unemployment rates and a lot of delinquency and public nuisance. Yet, the amount of families with young children in the neighbourhood has taken a new flight.

Join forces

Because research indicates that neighbourhoods characterized by structural disadvantage foster the development of juvenile crime and youth violence[1], our motivation grew to join forces and make the community a safer place for children to grow up and develop into independent and responsible citizens.

[1] Stewart & Simons, 2011; Ludwig, Duncan, & Hirschfield, 2001

New authority at community level

Although there were already various initiatives in the neighbourhood, a lot of these projects were carried within separate fields (education, health, safety, etc…) and without a shared vision or common ground. For this reason, the city of Antwerp decided to work together with Youth Care Emmaüs to implement New Authority in the local community.

Training and support networks

In the past two years, ninety professionals (youth workers, community-builders, educators, police-force, social workers, etc.) participated in a two-day training of New Authority. In addition, two support networks were formed: one of professionals and one of citizens. These support networks are built to improve the social connections, facilitate mutual support and form open, collaborative and experimental, bottom-up places of cocreation.